ข้อตกลงและเงื่อนไข ของ All About Clinic เงื่อนไขการให้บริการ

          All About Clinic (AAC)  ผู้ดูแลและจัดการเว็บไซต์ https://allaboutclinic.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ได้ให้บริการเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานด้านล่าง ก่อนการใช้งานจึงขอความกรุณาให้ท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้  กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์ หากท่านได้เข้าใช้งาน หรือดูข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ ทาง AAC จะถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ “All About Clinic” กำหนดขึ้นด้วย

ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์

         สำหรับข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ “All About Clinic” พยายามที่จะให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม AAC สงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดำเนินการ ลบข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการเป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนในเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อผลจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยในส่วนใดของเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบ

“All About Clinic” จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านหรือบุคคลที่สามใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถอ้างสิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นจาก “All About Clinic” ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท หุ้นส่วนทางกฎหมาย “All About Clinic”

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

         All About Clinic อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและอ้างอิง โดยที่ทาง AAC จะไม่ได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่ได้มีการเชื่อมโยงเว็บเพื่อสื่อโดยนัยว่า AAC ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงลิงค์ต่าง ๆ ที่อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ การใช้ลิงค์อันใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับ “All About Clinic” ถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง “All About Clinic” จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมโยงลิงค์ภายนอก หรือลิงค์สำหรับดาวน์โหลดต่าง ๆ “All About Clinic” ไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ “All About Clinic” มีสิทธิ์ที่จะลบลิงค์ใด ๆ ภายในเว็บไซต์ หากพบว่าไม่เหมาะสม

การใช้งานเว็บไซต์

“ All About Clinic” มิได้รับรอง รับประกันข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งท่านไม่สามารถนำไปกล่าวอ้างทางกฎหมายได้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ “All About Clinic” หมายถึงว่าท่านได้รับรองต่อ “All About Clinic” ว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายที่จะใช้เว็บไซต์และทำรายการบนเว็บไซต์ภายใต้ชื่อที่ท่านระบุ นอกจากนี้การใช้เว็บไซต์หมายถึงว่าท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากทาง “All About Clinic” ตรวจพบว่าท่านได้ให้หรืออาจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ “All About Clinic” มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านเองให้เป็นความลับ และท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง